Ympäristöpolitiikka

Me LOGSTORissa haluamme suojella työntekijöitämme sekä ympäristöä. LOGSTOR pyrkii joka päivä parantamaan globaalia energiatehokkuutta ihmisten ja ympäristön hyväksi. 

HSEQ-hallintajärjestelmä kattaa kaikki ne prosessit, jotka ovat yhteydessä kehitystyöhön, tuotantoon, myyntiin sekä esieristettyjä putkistoja ja niiden osia koskeviin palveluihin.

Tämä tarkoittaa:  

  • LOGSTOR sitoutuu noudattamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja vaatimuksia sekä käytettäviä sertifiointistandardeja.
  • LOGSTOR parantaa jatkuvasti turvallisuutta ja ympäristöä asettamalla vuosittaisia tavoitteita niin, että ne ovat kunnianhimoisia mutta realistisia. Johto asettaa strategiset tavoitteet ja niistä tiedotetaan koko organisaatioon. Prosessi on säännöllistä.  
  • Kaikilla LOGSTORin toimintoihin osallistuvilla työntekijöillä on velvollisuus tehdä aktiivisesti työtä työympäristön hyväksi, niin että siellä ei esiinny ihmisille tai ympäristölle haittaa aiheuttavia onnettomuuksia tai vaaratilanteita.
  • LOGSTORissa tehdään työtä sallivassa kulttuurissa, jossa jokaisen odotetaan – ja jokaista kannustetaan – tekevän avoimesti kysymyksiä ja/tai kiinnittämään huomioita omaan työturvallisuuteensa. Haluamme saavuttaa visiomme työympäristöstä, jossa ei ole onnettomuuksia tai vaaratilanteita. 
  • LOGSTOR edistää jatkuvan parantamisen kulttuuria ja kannustaa työntekijöitään esittämään uusia ajatuksia sekä ehdotuksia työprosessien parantamiseksi.
  • LOGSTOR tarjoaa työntekijöilleen koulutusta ja tietoa, joka auttaa heitä suojelemaan itseään, työtovereitaan ja ympäristöä.
  • LOGSTORilla on säännöstö, jonka tarkoituksena on suojella henkilöstöä sekä ympäristöä. Meillä on nollatoleranssi ja odotamme kaikkien tuntevan sääntöjen sisällön sekä noudattavan niitä.
  • Kaikkien LOGSTORin työntekijöiden odotetaan osoittavan keskinäistä kunnioitusta toisiaan kohtaan, riippumatta heidän asemastaan, kansallisuudesta, rodusta, seksuaalisestai tai uskonnollisesta suuntautumisesta tai muista ominaisuuksista. Emme hyväksy minkäänlaista häirintää tai syrjintää.
  • LOGSTOR käyttää elinkaarianalyysia tuotteiden ja prosessien vaikutuksesta.  Tämä työ on integroitu tuotantoon ja prosessien kehitystyöhön sillä seurauksella, että minimoimme suunnittelun ja tuotannon avulla ympäristövaikutuksia sekä myös käytön ja tuotteen hävittämisen aikana.

 

Ympäristöasioiden hallinta

Energy policy


This policy applies only for Group.

Energy policy (English)

Lisätietoa tavarantoimittajille


Safety and environmental brochure (English)