Godt med politisk vilje til indfrielse af Danmarks CO2 reduktion - ærgerligt med virkemidler, der kan give forvirrede boligejere

Energistyrelsen har igangsat en høringsrunde vedrørende tilskud til individuelle varmeløsninger, som skal afløse de fossile brændsler til opvarmning af huse. Det er positivt, at der arbejdes på seriøse initiativer fra politisk side. Ansvaret bliver dog tildelt den individuelle boligejer, hvilket ikke er optimalt på den lange bane. 

Af: Kim Christensen - CEO, LOGSTOR

 

Hos LOGSTOR er vi glade for, at der nu kommer fokus på at få fjernet de fossile brændsler til opvarmning af huse. Det er opløftende at se, at der er seriøse politiske initiativer bag Danmarks samlede politiske ambitioner om CO2 reduktionerne i 2030 og 2050. Tak for det.

Men vi skal liiige have fløjtet til en kort pause. Ellers får vi forkerte forbrugervalg til skade for den enkelte forbruger, til skade for naboforbrugeren og derfor også til skade for samfundet.

Energistyrelsen har igangsat en høringsrunde, hvoraf det fremgår, at der kan ydes tilskud til individuelle varmeløsninger, hvor der i dag er kollektiv forsyning baseret på distribution af naturgas – og det er ikke den rigtige vej frem.

Hvis vi effektivt skal sikre udfasningen af fossile brændsler, så lad fjernvarmen træde til i alle de områder, hvor det giver mening. Kun her kan vi sikre en omkostningseffektiv og bæredygtig omstilling til brug af overskudsvarme og af diverse vedvarende og bæredygtige energikilder.


Fjernvarme bidrager aktivt til at indfri de politiske mål
Fjernvarme er det rigtige valg til udfasning af gasfyr, og varmepumper er det rigtige valg udenfor kollektiv forsyning. Concito og Rådet for Grøn Omstilling er godt på vej med scenariebeskrivelserne i deres september 2020 analyse: ”Muligheder for udfasning af fossil naturgas fra husholdningerne senest 2030”.  Næste skridt er, at kommunerne får lov til at lave varmeforsyningsplaner for fjernvarme på baggrund af et fagligt og gennemarbejdet grundlag. Så kan vi sammenligne bæredygtighed og økonomi ved kollektive og individuelle forskellige løsninger – til gavn for den enkelte forbruger og for samfundet. Det forekommer indlysende rigtigt.

Med udgangspunkt i Branchestatistik 2020 – Fjernvarmesektorens Samfundsbidrag ses det, at fjernvarme som kollektiv forsyning fortsat giver forbrugerne faldende priser med en tydelig grøn profil. I 2012 udgjorde vedvarende energi 45%, og i 2018 udgjorde den vedvarende energi 62% af den samlede fjernvarmeproduktion. Denne andel forventes fortsat at stige fx gennem solvarme og indfasningen af store varmepumper. Også geotermi ses at udgøre et større og større bidrag – og snart vil vi se andelen af vedvarende energi i fjernvarmeproduktionen nærme sig 100%.

I løbet af de sidste 7 år er der i gennemsnit kommet ca. 20.000 nye kunder til om året, hvor 2019 var et rekordår med hele 26.666 nye kunder – på eksisterende markedsvilkår og altså uden tilskud. Fjernvarmen bidrager derfor aktivt til at indfri de politiske mål.


Ansvaret skal ikke blot overlades til den enkelte boligejer
Vi skal hjælpe forbrugerne med at foretage et oplyst valg. Det gør vi, når den kollektive forsyning har vist sin sande værdi. Igen. Det vil vise sig, at den bæredygtige kollektive forsyning er det bedste og mest driftssikre valg – og løsningen med højest C02 reduktion for forbrugernes og samfundets penge. I Danmark har vi en professionel forsyningsstruktur, hvor der er tradition for en høj grad af forbrugerinvolvering. Det skal også være grundlaget denne gang – men det skal gøres rigtigt, så man ikke forfalder til mindre effektive, decentrale og sub-optimale løsninger, hvor der burde foretages et bedre valg.

For at sikre en professionel håndtering og kontrol samt minimering af pludselige start-stop effekter som fx prisstigninger og uhensigtsmæssig købsadfærd mener vi, at tilskud inden for varmeforsyningen kun i ganske begrænset omfang bør tildeles den enkelte boligejer. Det skyldes, at der er tale om nogle meget komplekse problemstillinger med konsekvenser, der skal ses i en lang tidshorisont. Den enkelte forbruger har vanskeligt ved at gennemskue ”det hele”. En professionel beslutning, drevet af politisk ambition, kloge virkemidler, kommunale varmeplaner mv. vil være den rigtige løsning og en lettelse for mange.


Sund fornuft
Efter min opfattelse bør ordningen alene rettes mod huse uden for kollektiv forsyning herunder gasforsyningsområder. Uden for kollektiv forsyning er ordningen til gavn for alle og derfor til gavn for samfundet. Husets størrelse bør ikke være den parameter, der afgør tilskuddets størrelse. Beliggenheden i forhold til forsyningsinfrastrukturen må være den afgørende faktor.

Med den beskrevne støtteordning vil vi få forvirrede forbrugere, der ikke får et fyldestgørende grundlag for deres beslutning om at fjerne fossile brændstoffer fra deres varmeforsyning. Endvidere kan dette med stor sandsynlighed medføre, at nogle forbrugere vil træffe et valg, der ikke er optimalt set ud fra et økonomisk perspektiv – både for den enkelte forbruger og for samfundet.

Nu kan man jo også have en holdning til, om der overhovedet skal ydes tilskud til den enkelte forbruger – uanset om det er til installation af en varmepumpe eller til etablering af en forbindelse til fjernvarmenettet. Måske er midlerne bedre brugt direkte i forsyningssektoren, hvor der kan træffes gode og oplyste valg, og hvor målet for en omkostningseffektiv og bæredygtig varmeforsyning bedre kan sikres ud fra helhedsbetragtninger.

I sin yderste konsekvens synes vi, at kommunerne, indtil – og kun indtil – at vi har et balanceret grundlag, skal benytte bemyndigelsen i varmeforsyningslovens § 14, hvor der står:

”§ 14. Hvis det skønnes nødvendigt til gennemførelse af varmeforsyningsplanlægningen, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område.”

 

Men lad nu fagligheden, de politiske ambitioner og den sunde fornuft mødes.